Raitiotien tilavaatimukset

Aukean tilan ulottuma (ATU), virroittimen alue ja VATU

Raitiovaunun tarvitsema tila perustuu aukean tilan ulottumaan (ATU). ATU sisältää vaunun rungon, peilit ja huojuntavarat kaikissa olosuhteissa. Kaarteissa vaunun tarvitsema tila on suurempi kuin suoralla ja ATU:a levennetään vastaavasti. Aukean tilan ulottuma kuvaa vaunun tilantarvetta. Aukean tilan ulottuman sisälle ei saa sijoittaa mitään kiinteitä rakenteita. Muihin tienkäyttäjiin ja rakenteisiin tarvittavat vähimmäisetäisyydet on kuvattu luvussa 5 Raitiotien mitoitus kadun poikkileikkauksessa.

Raitiovaunun vaatima aukean tilan ulottuma suoralla radalla (kuva 1) ja vähintään 250 metrin kaarresäteellä on leveyssuunnassa 2 900 mm. Jos kaarresäde on alle 250 metriä, ATU:a on levennettävä, jolloin rata-alueen vaatima tila ja raideväli kasvavat. Levennystä merkitään kirjaimella e. Levennyksen laskenta on määritelty luvussa Raitioteiden yleiset suunnitteluperiaatteet kohdassa Linjaus ja rata.

Aukean tilan ulottuma on korkeussuunnassa 6 200 mm. ATU sisältää vaunun vaatiman tilan 3 900 mm sekä virroittimen vaatiman tilan 2 300.

Aukean tilan ulottuma (ATU)
Kuva 1 Aukean tilan ulottuma (ATU)

Aukean tilan ulottuman lisäksi raitiotien tilavaatimuksia määrittää virroittimen vaara-alue (ViVa) (kuvat 2, 3 ja 4 rasteroitu osuus). ViVan leveys on 2 000 mm raiteen keskilinjasta eli kokonaisleveys on 4 000 mm. Virroittimen vaara-alueen korkeus vaihtelee riippuen ajojohtimen rakenteesta. Pikaraitiotieverkolla kannattimellisessa rakenteessa ViVa:n korkeus kiskonselänkorkeudesta on 9 200 mm ja kannattimettomassa rakenteessa 8 100 mm (kuvat 2 ja 3). Kantakaupungissa vastaava korkeus kannattimettomalle rakenteelle on 7 800 mm (kuva 4).

Kuva 2 Virroittimen vaara-alue (ViVa) kannattimelliselle rakenteelle pikaraitiotiellä
Kuva 3 Virroittimen vaara-alue (ViVa) kannattimettomalle rakenteelle pikaraitiotiellä
Kuva 4 Virroittimen vaara-alue (ViVa) kannattimettomalle rakenteelle kantakaupungissa

Raitiotien vaaraulottuma (VATU-alue) on alue, johon ajolanka voi katketessaan osua. Alue on 4,0 m raiteen keskilinjasta. Kaikki VATU-alueella osuvat sähköä johtavat rakenteet on maadoitettava tai eristettävä. Kuvissa 5-7 esitetään VATU-alueiden mitat erilaisille raitiotierakenteille.

Kuva 5 VATU-alueen mitat kannattimelliselle rakenteelle pikaraitiotiellä
Kuva 6 VATU-alueen mitat kannattimettomalle rakenteelle pikaraitiotiellä
Kuva 7 VATU-alueen mitat kannattimettomalle rakenteelle
Kuva 8 VATU-alue kaksisuuntaiselle raitiotielle. Mitat tarkistettava kuvista 5-7

Pelastautumistila

Jokaisen raiteen vieressä tulee olla pelastautumistila aukean tilan ulottuman ulkopuolella. Tila on tarkoitettu sekä matkustajien että radalla työskentelevien pelastautumiseen. Pelastautumistilaan tulee päästä sekä radalta että kaluston ovien kautta. Kaksiraiteisella raitiotielle pelastustilat sijaitsevat ulkoreunoilla. Kadulla pelastautumistila voi sijaita raitiotien alueen ulkopuolella, myös ajoradalla; ei kuitenkaan moottoritien tai moottoriliikennetien ajoradalla.

Kaksiraiteisella raitiotiellä pelastautumistilat sijaitsevat kummallakin reunalla. Lupa-arvopäätöksellä pelastautumistila voi sijaita myös raiteiden välissä. Jos pelastautumistila on raiteiden välissä, rataosalla käytettävässä kalustossa on oltava ovet kyseisellä puolella.

Pelastautumistilan tulee olla 0,8 m leveä, 2,0 m korkea ja esteistä vapaa (etäisyys ATU:sta). Tunneleiden ja siltojen kohdalla pelastautumistilan ulkoreunan ala- ja yläosia voidaan pyöristää rakenteen mukaisiksi lupa-arvopäätöksellä.

Radan suunnassa korkeintaan 1 metrin pituisten esteiden kohdalla pelastautumistilan leveydeksi riittää 0,45 m vaunusta eli 0,2 m ATU:sta. Jos pelastautumistila sijaitsee poikkeuksellisesti raiteiden välissä, korkeintaan 1 metrin pituisten kiinteiden esteiden kohdalla pelastautumistila vaaditaan vain yhden raiteen ja esteen väliin.

Pelastautumistilaa ei edellytetä korkeintaan 50 cm korkeiden esteiden kohdalla (ks. luku Raitiotien mitoitus kadun poikkileikkauksessa kohta Etäisyys matalaan jatkuvaan esteeseen).

Pelastautumistilasta voidaan poiketa lyhyillä matkoilla lupa-arvopäätöksellä. Pelastautumistila on huomioitu tämän ohjeen mitoituksissa

Raitiotien pelastautumistila
Kuva 9 Raitiotien pelastautumistila

Evakuointitila

Raitiotien mitoituksessa tulee huomioida myös evakuointitila, jos raitiovaunussa on kulkusuuntaansa nähden poistumisovet vain oikealla sivulla ja raitiotien vieressä on jatkuva yli metrin korkea kiinteä este. Evakuointitilan (poistumistien) leveys on 1,2 m pysähtyneestä raitiovaunusta mitattuna. Tämä vastaa 0,95 m etäisyyttä ATU:sta kiinteään esteeseen. Evakuointitila vaaditaan, mikäli este on pidempi kuin rataosalla normaalissa matkustajaliikenteessä liikennöivän kaluston toisistaan kauimpien pariovien välinen etäisyys. Yksisuuntavaunuilla liikennöitävillä rataosilla esteen vähimmäispituus on 4,6 m (MLNRV) ja ainoastaan kaksisuuntavaunuilla liikennöitävillä rataosilla 7,5 m (Artic XL 54).

Tunneleissa ja silloilla evakuointitila saatetaan tarvita, vaikka raitiovaunussa olisi ovet molemmilla puolilla. Tarve tulee sopia pelastusviranomaisten kanssa.

Evakuointitila yli 9 metriä jatkuvaan kiinteään esteeseen
Kuva 10 Evakuointitila yli 9 metriä jatkuvaan kiinteään esteeseen

Raitiotie rakenteen alla

Raitiotien suunnittelussa rakenteen alla tulee huomioida ratasähkön tuomat vaatimukset, käyttääkö muut ajoneuvot samaa väylää raitiotien kanssa, radan geometria ja rakenteen alla tulevat muut laitteet ja varusteet. Ratasähkön tarkemmat vaatimukset on kuvattu tarkemmin luvussa Ratasähkö ja tekniset järjestelmät . Rakenteen alla normaali vapaakorkeus on 5,2 m. Normaali korkeus mahdollistaa 4,4 metriä korkean ajoneuvon turvallisen ajamisen samalla kaistalla raitiotien kanssa (kuva 11).

Normaali tilanne, kaikki ajoneuvot sallittu
Kuva 11 Normaali tilanne, kaikki ajoneuvot sallittu

Raitiotie voidaan toteuttaa tarvittaessa myös matalamman rakenteen alla, mutta se tarkoittaa yleensä joko muiden ajoneuvojen korkeuden rajoittamista ja/tai raitiotien nopeuden rajoittamista. Alle 5,2 m vapaa korkeus tulee hyväksyttää erikseen. Raitiotien sijaitessa rakenteiden alla tulee huomioida, että ajolangan laskeminen ja nostaminen tulee tehdä riittävän pitkällä matkalla (katso kohta Ratasähkö ja tekniset järjestelmät ). Tällä voi olla vaikutusta risteävien ajoneuvojen vapaaseen korkeuteen rakenteen lähellä. Ajolangan ripustaminen alle normaalin minimikorkeuden (4,9 m) voi rajoittaa raitiotien nopeutta ja aiheuttaa ajolangan sekä raitiovaunun virroittimen normaalia suurempaa kulumista.

Raitiotie rakenteen alla, termistö. Mitoitus taulukossa
Kuva 12 Raitiotie rakenteen alla, termistö. Mitoitus taulukossa 1

Vapaan korkeuden alittaessa 5,0 metriä, tulee ajoneuvojen sallittua korkeutta rajoittaa. Jos turvamarginaali ajoneuvon sallitun korkeuden ja ajolangan välillä on vähintään 0,5 m, tulee ajoneuvon maksimikorkeus esittää liikennemerkillä ennen matalaa rakennetta (taulukko 1). Jos turvamarginaali ajoneuvon sallitun korkeuden ja ajolangan välillä on alle 0,5 m, tulee ajoneuvoille käyttää lähtökohtaisesti korkeusrajoitinta. Pienin turvamarginaali korkeusrajoittimen kanssa on 0,3 m (taulukko 2).

Vapaa korkeus [m]Ajolangan minimikorkeus [m]Ajoneuvon sallittu korkeus [m]
5,04,74,2
4,94,64,1
4,84,54,0
4,74,43,9
4,64,33,8
4,54,23,7
Taulukko 1 Raitiotie rakenteen alla sekaliikennekaistalla, ajoneuvojen maksimikorkeus esitettävä liikennemerkillä. Ripustusvara 0,3 m; turvamarginaali 0,5 m.
Vapaa korkeus [m]Ajolangan minimikorkeus [m]Ajoneuvon sallittu korkeus [m]
5,04,74,4
4,84,64,3
4,74,54,2
4,64,44,1
4,54,34,0
4,44,23,9
Taulukko 2 Raitiotie rakenteen alla sekaliikennekaistalla, käytettävä korkeusrajoitinta. Ripustusvara 0,3 m; turva-marginaali 0,3 m.

Jos rakenteen alla kulkee ainoastaan raitiovaunuja, vapaa korkeus voi olla 4,5 m, eikä tarvitse käyttää korkeusrajoitinta. Tämä on lupa-arvo, eikä väylää saa käyttää muut moottoriajoneuvot, eikä raitiotie saa ristetä muiden kulkuneuvojen kanssa. Tarkemmassa suunnittelussa on huomioitava, että ajolanka ei saa laskea alle 4,2 metrin.

Raitiovaunu rakentee alla, vain raitiovaunuille. Vaatii erillisen hyväksynnän
Kuva 13 Vain raitiovaunuille. Vaatii erillisen hyväksynnän.

Etäisyys liikenteenohjauslaitteisiin               

Liikenteenohjauslaitteiden kuten liikennevalojen ja liikennemerkkien sijoitus tulee aina huomioida erikseen raitiotien poikkileikkauksen suunnittelussa. Liikenteenohjauslaitteiden etäisyyksissä on huomioitu asennusvarat. Liikennemerkkipylvään etäisyys perustuu normaalikokoiseen (900 mm) liikennemerkkiin.

Liikenteenohjauslaitteiden sijoitus poikkileikkauksessa
Kuva 14 Liikenteenohjauslaitteiden sijoitus poikkileikkauksessa, mitoitus taulukossa 3
NormaaliMinimiLupa-arvo
Liikennemerkkipylvään etäisyys ATU:sta (A)0,700,550,25
Liikennemerkin etäisyys ATU:sta (B)0,250,1
Liikennevalo-opastimen etäisyys ATU:sta (C)0,25
Taulukko 3 Liikenteenohjauslaitteiden etäisyydet ATU:sta

Etäisyys puihin

Puut, yhteiskäyttöpylväät ja liikenteen näkemäalueet tulee sovittaa toisiinsa voimassa olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Risteysalueilla on huomioitava myös mahdollisten raiteiden risteämäpaikkojen (vaihteet/raideristeykset) vaatimat tiheämmät ajojohdinrakenteiden kannatuspisteet (pylväät ja vaiherakenteet).

Katupuut on istutettava riittävän etäälle raitiotiealueesta turvallisuuden takaamiseksi ja raitiovaunun eri osien rikkoutumisen estämiseksi.  Virroittimen vaara-alueelle (ViVa) tai aukean tilan ulottumaan, raitiovaunun rungon vaatima dynaamisen tilaan (ATU) ei saa istuttaa katupuita, eikä puun lehvästö saa kasvaa alueille.

Katupuiden etäisyys ATU:sta vaihtelee puiden koon mukaan. Katupuiden istutusetäisyyden tulee olla vähintään 3,5 metriä raiteen keskilinjasta. Neljän metrin etäisyys raiteen keskilinjasta on suositeltavaa sähköturvallisuuden takaamiseksi.

Muissa ajojohdinrakenteiden osissa kuten yhteiskäyttöpylväät, kannatinvaijerit ja orsirakenteet noudatetaan yhden metrin turvaetäisyyttä.

Riittävä istutusetäisyys ajoradan reunaan on myös huomioitava tapauksessa, jossa istutuskaistan toisella puolella sijaitsee ajorata.

Suurella puulla tarkoitetaan tässä ohjeessa täysi-ikäisenä latvuksen leveydeltä 5 – 7 metriseksi kasvavia puita. Myös kapeakasvuiset lehmuslajikkeet luetaan suuriksi puiksi. Kapealajikkeisella puulla tarkoitetaan puuta, jonka latvuksen leveys on 3 – 4,5m.

Istutusetäisyys 6 m

Suurikokoisen puun latvus saa kasvaa melko vapaasti, ja hoitotarve on vähäinen.

Istutusetäisyys 5 m (raiteen keskilinjasta)

Suurikokoisen puun latvusta on hoitoleikattava, mutta hoitotarve on vähäisempi kuin kapeammalla 4 metrin istutuskaistalla ja lehvästön vaikutelma säilyy.

Etäisyys puunrungon keskipisteestä raiteen keskilinjaan 5 m, kaikki puulajit ja koot
Kuva 15 Etäisyys puunrungon keskipisteestä raiteen keskilinjaan 5 m, kaikki puulajit ja koot

Istutusetäisyys 4 m (raiteen keskilinjasta)

Suurikokoisen puun latvusta on hoitoleikattava vuosittain, ja latvuksen karsittava osuus on suurempi kuin leveämmillä istutuskaistoilla.

Etäisyys puunrungon keskipisteestä raiteen keskilinjaan 4m, suuret puut, mutta hoitoleikattava säännöllisesti
Kuva 16 Etäisyys puunrungon keskipisteestä raiteen keskilinjaan 4m, suuret puut, mutta hoitoleikattava säännöllisesti

Istutusetäisyys 3,5 m (raiteen keskilinjasta)

Vain kapealatvuksisten lajikkeiden käyttö on mahdollista. Hoitotarve on melko vähäinen.

Etäisyys puunrungon keskipisteestä raiteen keskilinjaan 3,5 m, vain kapeat puulajikkeet
Kuva 17 Etäisyys puunrungon keskipisteestä raiteen keskilinjaan 3,5 m, vain kapeat puulajikkeet