Raitotien rakenteet

Raitiotien päällysrakenne

Raitiotien rakenne koostuu radan alusrakenteesta ja päällysrakenteesta. Kiintoraiteella raitiotien päällysrakenne käsittää päällysteen ja pohjalaatan. Sepeliradan osalta päällysrakenne ulottuu sepelikerroksen alapintaan asti.

Raitiotien alusrakenne käsittää kantavan ja jakavan kerroksen.

Kuva 1 Radan rakenne, kiintoraide.
Kuva 2 Radan rakenne, sepelirata.

Raitiotien päällysrakenne

Päällysrakenteen mitoitus

Käyttöikä

Kiintoraidelaatan mitoituskäyttöikä on 50 vuotta.

Akselipaino

Raitiotien mitoittava akselipaino on 125 kN.

Kiskonkiinnitysjärjestelmä

Kiskonkiinnitysjärjestelmän tulee täyttää standardin SFS-EN 13481 vaatimukset.

Päällysrakenteen valinta

Raitiotien päällysrakenteen valinta vaikuttaa radan kaupunkikuvalliseen ilmeeseen, geometrian ja kuivatuksen suunnitteluun sekä radan rakentamis- ja kunnossapitokustannuksiin ja muuhun liikenteeseen (voidaanko radan päällä ajaa muilla tieliikenneajoneuvoilla). Päällysrakenne tulee suunnitella kokonaisuutena, mikä edellyttää tasapainoilua päällysrakenteiden monipuolistamisen ja yhdenmukaistamisen puolesta puhuvien tekijöiden välillä.

Päällysrakenteiden monipuolistamista puoltavat kunkin kohteen kaupunkiympäristön erityispiirteiden huomiointi sekä rakentamisinvestointien optimointi. Toisaalta ratojen rakentaminen, laadunvalvonta ja kunnossapito ja rakentaminen on yksinkertaisempaa, mikäli ylläpidettäviä päällysrakenneratkaisuja ja siirtymiä erilaisten rakenneratkaisujen välillä on mahdollisimman vähän. Suunnittelun tehtävä on löytää elinkaarinäkökulmasta tasapainoinen päällysrakenteen kokonaisuus.

Päällysrakenteet voidaan näkökulmasta riippuen jaotella usealla eri tavalla, mm. seuraavasti:

  • Sen mukaan, onko kyseessä suljettu vai avoin ratarakenne
  • Kiskojen tuentatyypin mukaan, eli onko kyseessä kiintoraide vai sepeliraide
  • Kiskotyypin mukaan

Suljettu ratarakenne tarkoittaa ratarakennetta, jossa kiskot on upotettu johonkin toiseen pintaan. Suljetut ratarakenteet vaativat yleensä hajavirtaeristyksen.

Avoin ratarakenne tarkoittaa rakennetta, jossa raitiotien kiskoja ei ole upotettu johonkin toiseen pintaan. Avoimen päällysrakenteen etu on, ettei kiskoja tarvitse hajavirtaeristää. Avoimen rata-alueen ilmettä voi sovittaa ympäristöönsä kiskojen alapuolelle jäävien pintojen materiaalivalinnoilla.

 SuljettuAvoin
Rata kadulla, sekaliikennekaistallaAsfaltti, betoni, luonnonkivi 
Rata kadulla, omalla kaistallaanAsfaltti, betoni, luonnonkivi 
Rata kadulla, erotettu muusta liikenteestäAsfaltti, betoni, luonnonkivi, nurmikivi, puuBetoni, nurmi ja muu matala kasvillisuus,
Rata omalla väylälläänAsfaltti, betoni, luonnonkivi, nurmi ja muu matala kasvillisuus, puu/komposiittiNurmi ja muu matala kasvillisuus, sepeli
Taulukko 1 Erilaisten ratarakennetyyppien käyttöohjeita.

Raitiotie kadulla, sekaliikennekaista

Kadulla muun ajoneuvoliikenteen joukossa kulkeva raitiotie rakennetaan aina suljettuna rakenteena. Päällysrakenne toteutetaan kiintoraiteena radan painumien mahdollisuuden minimoimiseksi. Rata on upotettu kadun päällysteeseen, joka voi olla asfaltti, luonnonkiveys tai betonia[KS1] .  Päällysteen tasaus on suunniteltava siten, että uusi kisko nousee enintään 5 mm päällysteestä. Sekaliikenneosuuksilla käytetään pääsääntöisesti urakiskoa.

Raitiotie kadulla, oma kaista

Kadulla omalla kaistallaan kulkeva raitiotien päällysrakenne rakennetaan suljettuna rakenteena. Päällysrakenne toteutetaan kiintoraiteena radan tasauksen muodonmuutosten minimoimiseksi. Rata on upotettu kadun päällysteeseen, joka voi olla asfaltti, luonnonkiveys tai betonia. Päällysteen tasaus on suunniteltava siten, että uusi kisko nousee enintään 3 mm päällysteestä. Kiskotyyppi voi olla joko urakisko tai vignoles-kisko.

Rata kadulla, erotettu muusta liikenteestä

Muusta liikenteestä erotetun raitiotien päällysrakenteen voi toteuttaa joko suljettuna tai avoimena. Muusta liikenteestä erottaminen mahdollistaa useammat pintamateriaaliratkaisut kuten puun ja erilaiset nurmikivet ja kasvillisuuspinnoitteet. Päällysrakenne toteutetaan pääsääntöisesti kiintoraiteena radan tasauksen muodonmuutosten minimoimiseksi. Kiskotyyppi on pääsääntöisesti vignoles-kisko.

Raitiotie omalla väylällään

Omalla väylällään kulkevan raitiotien toteutustavassa on suurin valinnanvapaus.Omalla väylällä kulkevalla radalla käytetään pääsääntöisesti Vignoles-kiskoa.

Sepelirataosuuksia ole siirtymärakenteiden tukemisen haasteellisuuden takia tarkoituksenmukaista toteuttaa 300 m lyhyempinä osuuksina.

Radan pintamateriaalina voidaan käyttääerilaisiaasfaltteja ja betonia, luonnonkiveä, betonisia nurmikiviä, nurmea, matalaa kasvillisuutta, puuta , sepeliä, soraa ja kierrätysmateriaaleista esimerkiksi betonimursketta tai sivukiveä.

Jos raitiotiealueella on kumipyöräliikennettä, materiaalin tulee olla asfalttia, betonia tai luonnonkiveä. Raitiotien toimiessa pelastusajoreittinä, muttei muun ajoneuvoliikenteen ajoreittinä voidaan käyttää nurmikiveä.

Nurmi- ja nurmikivipintaisilla alueilla radan rakenteeseen tulisi saada vähintään 150mm tila kasvualustalle. Mitä suurempi kasvualustapaksuus, sitä todennäköisemmin saavutetaan vehreä lopputulos.

Nurmi- ja kasvipintaiset raitiotiealueet vaativat säännöllistä hoitoa. Myös sora- ja sepeliraiteiden osalta on varauduttava ylläpitokustannuksiin (kitkeminen, näkemäalueiden raivaaminen) hieman riippuen ympäristön muusta laatutasosta. Sepeliraidepenkalla on voimakkaasti raitiotiealuetta muusta ympäristöstä rajaava vaikutus, jolloin sitä tulisi käyttää harkiten muun kaupunkirakenteen yhteensopivuuden mukaan.

Puu, sora ja kasvipintaisilla raitiotiealueilla on myös huomioitava esimerkiksi puistoalueiden läheisyydessä, että rata-alueen tunnistettavuus säilyy, tai huolehdittava riittävästä raitiotiealueen rajaamisesta (kts. luku Raitiotien sijainti kadulla ja liittymissä).

  Asfaltti
EdutHaitat
KulutuskestävyysLäpäisemätön pinta
PäältäajettavaRaitiotiealueen erottuminen muusta katutilasta
Edullinen toteutus 
Pintarakenne/väri työstettävissä 
Yllä- ja kunnossapito 
Yhteensovitus katutilan muiden materiaalien kanssa 
  Betoni
EdutHaitat
KulutuskestävyysLäpäisemätön pinta
Erilaiset pintakäsittelyt, -kuviot, väritRaitiotien erottuminen muusta katutilasta
PäältäajettavaPaikkaaminen siististi voi olla hankalaa.
Yllä- ja kunnossapito[KS2]  
Yhteensovitus katutilan muiden materiaalien kanssa 
  Luonnonkiveys
EdutHaitat
Soveltuu urbaaniin katuympäristöönKalliit toteutuskustannukset
Päältäajettava 
Yllä- ja kunnossapito 
Yhteensovitus katutilan muiden materiaalien kanssa 
Nurmikivi
EdutHaitat
Vehreä, osin päältäajettava ratkaisu. Ei mahdollista runsasta päältäajoa, mutta käytettävissä esimerkiksi pelastusajoreiteillä.Kalliit ylläpito- ja toteutuskustannukset
  Nurmi
EdutHaitat
Vehreä yleisilmeKalliit toteutus ja ylläpitokustannukset
Vettä läpäisevä ja hulevesiä pidättävä rakenneKiskovälin kasvuolosuhteet haastavat ja tämän vuoksi halutun lopputuloksen aikaansaaminen työlästä, lisää hoitokustannuksia
Hiljaisempi raitiotieTalven ja talvikunnossapidon kestävyydestä vähän kokemuksia
 Raitiotien erottuminen muusta katutilasta 
Pölynsitominen, lämpötilojen tasaaminen 
  Matala (paahde)kasvillisuus
EdutHaitat
Edullinen hoitaa ja toteuttaaHuono kulutuskestävyys
Veden pidätysEi sovellu varjoisille rataosuuksille
Menestyy nurmea köyhemmällä kasvualustallaVähän toteutuneita kohteita
Lajiston monipuolistaminen kaupunkiympäristössäKasvillisuuspeite saavutetaan hitaasti ilman suojaheinäkylvöä (ylläpito- ja hoitokustannukset)
Raitiotien erottuminen muusta katutilastaTalven ja talvikunnossapidon kestävyydestä vähän kokemuksia
Puu
EdutHaitat
Raitiotien erottuminen ajoradastaHuolto- ja ylläpitokustannukset
Materiaali mahdollistaa esimerkiksi kevyiden kansirakenteiden tekemisenRaitiotiealueen erottuminen jalankulun alueista, puu perinteisesti terassien ym. materiaali
 Märkänä liukas
Komposiitti
EdutHaitat
Raitiotien erottuminen ajoradastaRaitiotiealueen erottuminen jalankulun alueista, puu/komposiitti perinteisesti terassien ym. materiaali.
Huoltovapaampi vaihtoehto puulleEi referenssikohteita Suomesta
Materiaali mahdollistaa esimerkiksi kevyiden kansirakenteiden tekemisen 
  Sepeli / sora
EdutHaitat
Pintamateriaalina erottaa radan muusta katutilasta, ei houkuttele liikkumaan raitiotiealueellaVoimakas visuaalinen ilme ei sovi urbaaniin katuympäristöön
Hyvä saatavuusRiittävän pitkä rataosuus vaaditaan, jotta sepeliradan hyödyt saavutettavissa. Ratageometrian ylläpitoa tehtävä useammin (isommat kunnossapitokustannukset).
Vettä läpäiseväSijainnista riippuen runsas kitkeminen aiheuttaa ylläpitokustannuksia.
Edulliset toteutuskustannukset 
Raitiotien erottuminen muusta katutilasta 
Raekoko / maisemointisepeli 
Kierrätysmateriaalit, kuten betonimurske ja sivukivimurske
EdutHaitat
Pintamateriaalina erottaa radan muusta katutilasta, ei houkuttele liikkumaan raitiotiealueellaVoimakas visuaalinen ilme ei sovi urbaaniin katuympäristöön
Vettä läpäiseväRatageometrian ylläpitoa tehtävä useammin (isommat kunnossapitokustannukset).
Kiertotalouden kehittäminen ja kierrätysmateriaalin käyttöSijainnista riippuen runsas kitkeminen aiheuttaa ylläpitokustannuksia.
Taulukko 2. Radan pintamateriaalien ominaisuuksia

Suljetun ratarakenteen päällysteen muotoilu

Suljettujen ratarakenteiden poikkileikkauksen suunnittelussa tulee huomioida, että päällystemateriaalit saavat metrin päässä raiteen ajopinnasta nousta enintään 2 cm, eli 2%.

Kuva 3 Suljetun ratarakenteen päällysteen muotoilu kallistamattomassa raiteessa.

Kallistetussa raiteessa pinnoitteen kallistus seuraa raiteen ajopinnan kallistusta (Kuva 4).

Kuva 4 Suljetun ratarakenteen päällysteen muotoilu kallistetussa raiteessa

Päällysrakenteen rakennetyyppi

Radan rakenne vaikuttaa siihen, miten kiskot on tuettu alustaansa. Kiskot voidaan tukea joko kiintoraiteeseen tai ratapölkkyihin, jotka puolestaan tukeutuvat sepeliseen tukikerrokseen.

Kiintoraide

Kiintoraiteella kiskot on kiinnitetty betoniseen laattaan tai palkkiin.
EdutHaitat
Mahdollistaa sekä suljetut että avoimet päällysrakenneratkaisutSepeliraidetta kalliimpi rakentaa
Geometria vaatii vain vähän ylläpitoaPeruskorjaus huomattavasti sepeliraidetta työläämpää, vaatii pidempiä työkatkoja
Taulukko 3.

Sepeliraide

Sepeliraiteella kiskot on kiinnitetty ratapölkkyihin, jotka on tuettu ratasepelistä tehtyyn tukikerrokseen.
EdutHaitat
Edullinen rakentaa, mikäli yhtenäiset osuudet ovat riittävän pitkiäHuonompi geometrian pysyvyys
 Vaatii tiheämpää ratageometrian mittausta muutosten varalta.
Vaatii säännöllistä raiteen tukemista ratageometrian ylläpitämiseksi
 Ratasepelin jauhautumisen takia tukikerros on uusittava säännöllisesti
Taulukko 4.

Säännöllisen ylläpidon vuoksi soveltuu parhaiten avoimiin ratarakenteisiin.

Kiskot

Kiskot toimivat raitiotien kulkupintana, tukipalkkina ja raitiovaunun kulkua ohjaavana elementti-nä. Kiskojen tehtävä on jakaa raitiovaunun kulusta aiheutuvia voimia ja tarjota raitiovaunun pyörille hyvä kiskopyöräkontakti. Tämän lisäksi kiskot toimivat raitiovaunun paluuvirtapiirin sähköä johtavana osana.

Kiskojen tulee liikennekuormien ja niiden aiheuttaman väsymisen ja kulutuksen lisäksi kestää sään ja vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamia lämpörasituksia, kemiallista ja sähköistä korroosiota sekä muun ajoneuvoliikenteen aiheuttamaa rasitusta.

Kiskoprofiili

Raitioteillä käytettävät kiskot jakautuvat Vignoles-kiskoihin ja urakiskoihin. Kiskoprofiilin valinnassa tulee valita linjalla käytettävään pyöräprofiiliin sopiva kiskoprofiili ja pyrkiä valitsemaan kuhunkin kohteeseen tarkoituksenmukainen kiskotyyppi.

VignolesUrakisko
Voidaan käyttää avoimissa tai suljetuissa ratarakenteissa.
Jälkimmäinen edellyttää kiskouran toteuttamista esim.
hajavirtaeristeellä tai urakiskoelementillä (eli laippakiskolla)
Käytetään suljetuissa ratarakenteissa
Taulukko 5. Eri kiskotyypit

Kiskoprofiilien taajaan vaihtamista tulisi kuitenkin välttää, sillä kiskojen toisistaan poikkeavien profiilien yhteensovittamiseksi vaadittavat liitoskiskot muodostavat aina erityistä kunnossapitoa vaativan kohteen.

Kiskoprofiileista käytetään standardien SFS-EN 13674-1 ja SFS-EN 14811 määrittelemää nimikkeistöä:

TietoMetripaino (kg/m)Profiilin tunnusLisätieto
SelitysKiskon paino kiskometriä kohdenR = Urakisko E= Vignoles-kiskoLisätieto kertoo esim. kulkureunan pyöristyssäteen
Esimerkki60R1
Taulukko 6. Kiskoprofiilin nimen muodostuminen

Pääkaupunkiseudun raitioteillä käytetään seuraavia kiskoprofiileja

KiskoprofiiliTyyppiKorkeus (mm)Hamaran pyöristyssäde (mm)Mittapisteen korkeus kiskon selästäSuositeltava esitaivutussäde (m)
49E1Vignoles-kisko1491314200
60R2Urakisko1801314300
60R1Urakisko1801010 
59R1Urakisko1801310104 
53R1Urakisko1301314 
Taulukko 7. Pääkaupunkiseudun raitiotiellä käytettävät kiskoprofiilit

Päällysrakennetyypin vaikutus kiskon lämpövoimiin

Kiskojen lämpövoimat lasketaan kaavalla

Kaava 1.

Jossa σ on jännitys, E on kimmomoduuli, α lämpölaajenemisvakio 0,0000115 °C-1, T1tarkastelulämpötila ja TN kiskon neutraalilämpötila. Kiskon tarkastelulämpötila-alue riippuu ratarakenteen tyypistä, sillä avoimessa ratarakenteessa kiskojen lämpötilan vaihteluväli on suoran auringonpaisteen kiskoja lämmittävästä vaikutuksesta johtuen suurempi.

Tmax (°C)Tmin (°C)TN (°C)
Avoin ratarakenne55-355–15
Suljettu ratarakenne35-2510–20
Taulukko 8.

Raitotien päällysrakenteet silloilla

Tyypilliset raitiotien päällysrakenteet ovat rakennetyypistä riippuen, n. 500-700 mm korkeita kiskon selästä päällysrakenteen alapintaan. Katuverkon olemassa olevia siltoja ei yleensä ole mitoitettu näin suurille rakennekorkeuksille.

Siltojen vesieristeen suojaaminen

Siltojen vesieriste suojataan raitiotien päällysrakenteen alla 50 mm paksuisella kerroksella suojabetonia.

Mikäli sillalla on kiintoraide, kiintoraidelaatta erotetaan suojabetonista kaksinkertaisella kerroksella geotekstiiliä, muovikalvolla tai muulla valut erottavalla kerroksella, jotta pohjalaatan kutistuma ei riko sillan suojabetonia.

Kiskonliikuntalaitteet

Kiskonliikuntalaitteen tarkoitus on mahdollistaa sillalla ja maatuella sijaitsevien kiskojen välinen liike sillan pituuden muuttuessa lämpötilan mukaan.

Kiskonliikuntalaitteen tarve

Kiintoraiteella kiskonliikuntalaite tarvitaan, mikäli sillan liikevara ylittää 50 mm . Avoimella päällysrakenteella voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti käyttää liukuvaa kiskonkiinnitystä.

Sepeliraiteella tarvitaan kiskonliikuntalaite, mikäli sillan liikevara ylittää 85 mm.

Kiskonliikuntalaitteen sijoittaminen

Kiskonliikuntalaite tulee laitteen kuivatukselle käytettävissä olevan rakennekorkeuden takia pyrkiä sijoittamaan maatuen puolelle. Kiskonliikuntalaitteen tulee pyrkiä asemoimaan niin, että raidetta liikennöidään kielten suuntaisesti.

Raitiotien alusrakenne

Alusrakennetyyppien nimeäminen

Alusrakenne nimetään seuraavalla

PohjamaaluokkaAlusrakenteen paksuusPohjavahvistustoimenpide
F 500Vlk
ToimenpideLyhenne
PaalulaattaPl
Massanvaihto kaivamallaMvk
VaahtolasikevennysVlk
Taulukko 9. Alusrakennetyyppien nimeäminen

Painaumat

Raitiotiet rakentamattomalla alueilla

Raitiotien alusrakenne suunnitellaan painumattomaksi.

Raitiotiet nykyisillä katualueilla

Raitiotien alusrakenne suunnitellaan lähtökohtaisesti painumattomaksi. Painumaton rakenne vaaditaan esimerkiksi silloin, kun lähellä sijaitsee paalutettuja tai muita painumattomia rakenteita. Nykyisiä katualueita ei ole suunniteltu painumattomaksi. Raitiotien ja viereisen kadun painumaerojen vuoksi tapauskohtaisesti radalle voidaan sallia painumia ja raja-arvot on esitetty alla olevassa taulukossa.

SepeliraideKiintoraidetVaihdealue
Kokonaispainuma100 mm 100 mm50 mm
Pituussuuntainen kaltevuuden muutos0,5 %0,5 %0,3 %
Sivusuuntainen kaltevuuden muutos0,8 %0,4 %0,4 %
Taulukko 10. Raitiotien sallitut painaumat ja kaltevuuden muutokset

Painumia voidaan hallita esirakentamalla käyttäen syvästabilointia (massastabilointi tai pilaristabilointi), esikuormitusta, ylipengerrystä sekä kevennystä edellyttäen, että painumakäyttäytyminen on riittävästi ennustettavissa. Esikuormitusta käytettäessä tulee aina järjestää painumaseuranta.

Pehmeiköillä painumaton rakenne edellyttää radan perustamistavaksi massanvaihtoa tai paalulaattaa.

Siirtymärakenteet suunnitellaan sallittujen kaltevuuden muutosten perusteella. Painumattoman raitiotien ja painuvaksi katsotun ympäristön siirtymärakenteet pitää tarkastella tapauskohtaisesti.

Kantavuus

Raitiotien alusrakenteen yläpinnan kantavuuslaskennan mitoitusarvona käytetään arvoa E2=120 MN/m2. Alusrakenteen yläpinta on kiintoraidelaatan alapinta tai sepeliradan tukikerroksen alapinta.

Tapauskohtaisesti voidaan sallia pienempi kantavuus alusrakenteen yläpinnassa, jos tämä huomioidaan kiintoraidelaatan mitoituksessa.

Kantavuuslaskenta tehdään Liikenneviraston ohjeen 38/2018, Tierakenteen suunnittelu mukaisesti.

Routamitoitus

Raitiotien routamitoituksen osalta mitoittava pakkasmäärä Helsingissä on F10, mikä tarkoittaa pakkasmäärää 25 000°Ch. Mitoitusroudansyvyys on 1,9 m.

Pakkasmäärä perustuu Helsingin katurakenteiden ja vesihuoltoverkoston suunnitteluperusteiden ohjeeseen ja RIL 261 Routasuojaus -ohjeeseen. Lisäksi on kerätty Ilmatieteenlaitoksen säähavainnot Malmin ja Helsinki-Vantaan lentoasemilla v. 1961-2017. Kummassakaan mittauspisteessä ei ole vuoden 1987 jälkeen ylitetty arvoa 25 000°Ch.

Raitiotien sallittu laskennallinen routanousu on 50 mm. Projekteissa voidaan tapauskohtaisesti sopia myös tiukemmasta 30 mm routanoususta.

Raitiotien siirtymäkiilan syvyys on 2,1 m (routimaton rakenne).

Routamitoitus tehdään Liikenneviraston ohjeen 38/2018, Tierakenteen suunnittelu mukaisesti.

Routasuojaus

Radan routasuojaustarve määritetään ja routasuojaus mitoitetaan päällysrakenteen mitoituksen yhteydessä. Kiintoraideosuuksilla voidaan käyttää routalevyjä riittävän routasuojauksen saavuttamiseksi. Routalevyjen käyttö on perusteltava kohdekohtaisesti. Routalevyjä ei lähtökohtaisesti käytetä routasuojauksena.

Routalevyn alla tulee olla vähintään 300 mm kerros routimatonta materiaalia. Tarvittaessa tehdään alusrakenteen massanvaihto routalevyjen alle.

Routaeriste tulee sijoittaa ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolelle. Tai vaihtoehtoisesti radan rakennekerrokset pitää kuivattaa salaojin, jos pohjavedenpintaa voidaan alueella laskea pysyvästi.

Routasuojaukset suunnitellaan RATO 3 (Liikenneviraston ohjeita, Ratatekniset ohjeet 3, 13/2018, radan rakenne) kohdan 3.7.5 mukaisesti.

Routalevyjen tulee olla Liikenneviraston 27.2.2002 julkaiseman ”XPS-routalevyjen tekniset toimitusehdot” mukaisia.

Siirtymäkiilat

Raitiotien pituussuuntaiset siirtymärakenteet eri kerrospaksuuden välillä tehdään kaltevuuteen 1:30.

Kiintoraiteen ja avorataosuuden saumakohtaan tulee tehdä erillinen siirtymärakenne, jonka avulla dynaaminen jousto eri puolilla rakennetta saadaan samansuuruiseksi.

Ratarakenteen liittyessä katurakenteeseen, tehdään poikkisuuntaiset siirtymärakenteet kaltevuuksin 1:1 paikoissa, joissa ei ole risteävää liikennettä. Risteysalueet tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Radan kuivatus

Kiskourakuivatusta tarvitaan aina, kun käytetään urakiskoja, sekä silloin, kun radan suljettu päällysrakenne on päällystetty vettä läpäisemättömällä materiaalilla, kuten asfaltilla tai betonilla. Tällaisia kohteita ovat mm. sekaliikennekaistat ja pysäkit.

Kiskoura kuivatetaan kiskokaivoon, jotka sijoitetaan:

  • Radan alimpiin kohtiin
  • N. 100-150 m välein kaltevuusjaksoilla
  • Radan kohtiin, joissa on syytä odottaa toistuvaa jarruhiekan käyttöä esim. suuren pituuskaltevuuden tai pysäkin ja jyrkän kaltevuusjakson yhdistelmän vuoksi.

Kiskokaivot yhdistetään 0,5-1% kaltevuudessa kulkevilla 110PE-putkilla kokoojakaivoon, joka on 800B kaivo umpikannella. Kokoojakaivossa on vähintään 50 cm syvä sakkapesä. Kokoojakaivo tulee sijoittaa raiteiden väliin tai radan välittömään läheisyyteen.

Kiskokaivot voidaan myös purkaa kadun kuivatukseen käytettävään sakkapesälliseen kaivoon, hulevesikaivon haltijan ja HKL:n suostumuksella.

Radan alusrakenteen kuivatus

Radan alusrakenteen kuivattamiseen voidaan tarvittaessa käyttää salaojia. Salaojat tulee sijoittaa raiteiden kuormanjakautumisalueen ulkopuolelle. Tarkastusputkina käytetään 315M ja lietekaivoina 560M tai 800B kaivoja.