Johdot, putket ja kaapelit

Putkien, johtojen ja kaapeleiden sijoituksessa tulee olla tarkkana raitiotiealueen läheisyydessä. Raitiotiealueen sisälle, radan alle, ei saa jättää radan suuntaisesti kulkevia putkia, johtoja tai kaapeleita. Myös raitiotiejärjestelmän omat putket ja kaapelit sijoitetaan lähtökohtaisesti raitiotiealueen ulkopuolelle.

Myös radan alittaville putkille on omia vaatimuksia. Radan kanssa risteävien putkien peitesyvyydet, suojaputkitustarve ja tarkemmat suunnitteluohjeet tulee varmistaa johtojen, putkien ja kaapeleiden omistajilta.

Radan alle ei saa sijoittaa sähköä johtavia eristämättömiä putkia suoja-alueen sisälle kuvan 1 mukaisesti. Vaatimus ei koske PE-muovisuojauksella varustettuja metalliputkia ja täysmuoviputkia. Metalliputkia voidaan sijoittaa suoja-alueen sisälle sähköteknisestä näkökulmasta, jos

  • Eristämättömät putket sijoitetaan eristävään suojaputkeen tai kanaaliin. Suojan tulee ulottua vähintään 2 m raiteesta ja se tulee sulkea tiiviisti kummastakin päästä.
  • tai putkeen tehdään ulkopintaeristys tai katodisuojaus
Raitiotien alue, jolle ei saa sijoittaa eristämättömiä putkia
Kuva 1 Raitiotien alue, jolle ei saa sijoittaa eristämättömiä putkia

Raitiotien viereen sijoitettavien putkien, johtojen ja kaapeleiden sijoituksessa tulee huomioida, ettei niiden korjaaminen myöhemmin vahingoita raitiotien rakennetta. Pääsääntö kunnallistekniikan osalta on, että rakenteet ovat kaivettavissa esiin korjaus- ja huoltotoimia varten ilman raitioliikenteen katkoa. Liian lähellä olevat pitkittäiset putket siirretään riittävän kauaksi radasta, jotta ne ovat kaivettavissa esiin raitiotieliikennettä häiritsemättä. Raitiotiestä riippuen ATU:n ja työmaa-aidan väliin tulee normaalitilanteessa jäädä vähintään pelastautumistila (ATU+800 mm) tai jossain tapauksissa evakuointitila (ATU+950 mm). Lyhyiden työmaa-alueiden osalta vaatimuksia voidaan tapauskohtaisesti keventää.

Ensisijaisesti putket tulee sijoittaa radasta niin kauaksi, että kaivanto voidaan tehdä luiskattuna. Käytännössä kuitenkin ahtaassa katuympäristössä tähän ei usein päästä. Tällöin on varmistettava, että putki on kaivettavissa esiin tuetulla kaivannolla ilman raitioliikenteen katkoa ja ratkaisu on hyväksytetty johtojen omistajilla.

Raitiotien alueelle saa sijoittaa ainoastaan raitiotien putkia, johtoja ja kaapeleita radanhaltijan erillisellä luvalla
Kuva 2 Raitiotien alueelle saa sijoittaa ainoastaan raitiotien putkia, johtoja ja kaapeleita radanhaltijan erillisellä luvalla.