Ratasuunnittelu

Radan geometrian ja rakenteiden mitoitusarvojen lähtökohtia ovat turvallisuus, matkustusmukavuus, matka-aika, kaluston kulkuominaisuudet, sekä kohtuulliset rakentamis- ja kunnossapitokustannukset.

Teknisten suunnitteluperusteiden rajat ovat vähimmäis- ja enimmäisarvoja. Niiden mukaan suunnittelu on äärimmäisin hyväksyttävä ratkaisu. Niitä ei tule käyttää jatkuvana mitoituksena, vaan on käytettävä korkeintaan suositeltavia maksimi- ja minimiarvoja. Normaaliarvojen ja lupa-arvojen välisiä arvoja voidaan kuitenkin käyttää ilman radanhaltijan erillistä lupaa.

Nykyisen raitiotien parantamisen yhteydessä joudutaan usein poikkeamaan normaaliarvojen käyttämisestä. Erityisistä syistä voidaan joutua käyttämään myös tämän ohjeen lupa-arvoja, joiden käyttäminen on sallittua vain radanhaltijan luvalla.

Raiteen teoreettinen asema radan suunnittelussa

Raiteen asema määritellään paikallisesti käytettävässä koordinaatistossa. Raiteen asema määritetään vaakatasossa raiteen keskiviivalle ja pystytasossa kiskon selän tasoon. Pituusmittojen yksikkö on metri, Kulmien mittayksikkö on aste (°).

Raiteen keskilinja

Raiteen keskilinjalla tarkoitetaan linjaa, jonka etäisyys nimellismittaisessa raiteessa on ajopinnan tangenttilinjan tasossa sama molempien kiskojen kulkureunasta. Kallistamattomassa suorassa raiteessa nimellisetäisyys mittapisteistä on 500 mm.

Kuva 1. Raiteen keskilinjan sijainti.

Kiskon mittapiste

Kiskon mittapisteen korkeus A kiskon selän korkeudesta riippuu raiteen kiskoprofiilista.

KiskoprofiiliMittapisteen korkeus kiskon selästä A (mm)
59R1-10
59R2-14
60R1-10
60R2-14
49E1-14
53R1-14
54E1-14
54G1-14
Taulukko 1. Kiskon mittapisteen sijainti kiskon selän korkeuteen nähden.

Raiteen korkeusasema

Raiteen korkeusasema sidotaan viivaan, joka määrittelee raiteen korkeuden kiskon selän korkeutena (ksk). Suoralla tai kallistamattomalla raiteella korkeus määritellään jommastakummasta kiskosta. Kallistetussa kaarteessa korkeusviiva määritellään sisäkaarteen kiskon selästä.

Raideleveys

Pääkaupunkiseudun raitioteiden raideleveyden nimellismitta on 1000 mm. Raideväli S mitataan kiskon mittapisteiden välillä.

Kuva 2. Raideleveys.

Raiteen kallistus

Raiteen kallistus on sisä- ja ulkokiskon korkeusero mitattuna kiskojen päältä. Suunnitellut kallistukset pyöristetään lähimpään viiteen millimetriin. Kallistus merkitään D.

Kallistuksen laskennassa kiskojen yläpintojen etäisyydeksi oletetaan 1060 mm, kiskotyypistä riippumatta.

Kuva 3. Raiteen kallistus

Raideväli

Kahden vierekkäisen raiteen raideväli ilmoitetaan raiteiden keskilinjojen etäisyytenä toisistaan.

Kiintoraiteella pienin sallittu raideväli on 3,0 m.

Sepeliraiteella raidevälin vähimmäisarvo on 3,1 m, raidevälin lupa-arvo on 3,0 m.

Kaarteessa vaadittavat raidevälit on taulukoitu kohdassa ATU:n kaarrelevitys pääkaaren alueella.

Raiteen vaakageometria

Suoran ja ympyräkaaren pituus

Ympyränkaarien ja suorien 2 s. ajoaikaan perustuva suosituspituus on esitetty alla olevalla kaavassa

Kaava 1. Suoran ja kaaren minimipituus

jossa L on elementin pituus metreissä ja V on nopeus yksikössä km/h. Vaakageometrian elementin pituuden lupa-arvo on 6 m.

Ympyräkaaren mitoitus

Sivuttaiskiihtyvyyden aq tulee kaarteessa olla välillä 0,2–0,65 m/s2. Sivuttaiskiihtyvyyden lupa-arvo on 0,98 m/s2.

Sivuttaiskiihtyvyys kaarteessa lasketaan kaavalla

Kaava 2. Sivuttaiskiihtyvyys

Jossa aq on sivuttaiskiihtyvyys [m/s2], V on nopeus [km/h], r on kaarresäde [m] ja D on raiteen kallistus millimetreissä.

Taulukko 33 on luetteloitu sivuttaiskiihtyvyyden enimmäisarvolle aq = 0,65 m/s2 lasketut vähimmäiskaarresäteet eräille tavanomaisille liikennöintinopeuksille ja raiteen kallistuksen arvolle.

Nopeus(km/h)
Raiteen kal-
listus (mm)
1520304050607080
02748107190297428582760
5100178278399543710
1094167260375510666
1589157245353480626
2084148231333453592
2579141219316429561
3075134208300408533
3572127199286389507
40121190273371484
45116181261355463
50111174250340444
55107167240327426
60103161231314410
6599155222303395
7096149214292381
Taulukko 2. Sivuttaiskiihtyvyyden perusteella lasketut kaarresäteet nopeuden ja kallistuksen mukaan.

Raiteen kallistuksen mitoitus

Kaarteissa raidetta voidaan kallistaa matkustajiin kohdistuvan sivuttaiskiihtyvyyden sekä kalustoon ja rataan kohdistuvien vaakavoimien kompensoimiseksi. Kallistuksen mitoitus perustuu liikennöintinopeuteen.

Liikennöintinopeuteen nähden liian pienet raiteen kallistukset tuntuvat sivukiihtyvyytenä ulkokaarteeseen päin, kun taas liian suuret kallistukset tuntuvat sivukiihtyvyytenä sisäkaarteeseen. Yli- tai alimitoitettu kallistus aiheuttaa myös kiskon ja pyörien ennenaikaista kulumista.

Kallituksen raiteen vähimmäiskaarresäde

Raidetta kallistetaan vain, jos kaarresäde R on vähintään 70 m.

Suurin sallittu kallistus

Avoimella päällysrakenteella suurin sallittu kallistuksen arvo D on 90 mm.

Suljetulla päällysrakenteella suurin sallittu kallistuksen arvo D on 70 mm.

Kallistuksen muutos siirtymäkaaren matkalla

Kallistetussa raiteessa kallistuksen muutos tapahtuu lähtökohtaisesti vain siirtymäkaaren matkalla, jolloin pätee:

Kaava 3.

Kaarteen tasoitus

Siirtymä suoralta kaarteelle tai kahden erisuuruisen kaarteen välillä tehdään siirtymäkaarilla. Siirtymäkaarena voidaan käyttää joko klotoidia tai tasoituskaarisarjaa. Käytettävä siirtymäkaari tyyppi on määriteltävä hankekohtaisissa suunnitteluperusteissa.

Hankkeessa käytettävän siirtymäkaarityypin valinnassa on huomioitava seuraavat seikat:

SiirtymäkaarityyppiTasoituskaarisarjaKlotoidi
EdutTasoituskaarisarjan osakaaret voidaan esitaivuttaa Suomessa, mikä lyhentää kiskojen toimitusaikoja.Mahdollistaa tasoituskaarisarjaa pidemmät siirtymäkaaret ja suuremmat raiteen kallistukset
HaitatNykäyksen vähimmäisarvo tasoituskaarisarjan suurimmalla kaarresäteellä (R=250 m) rajoittaa tasoituskaarisarjan suurimmaksi sallituksi nopeudeksi 35 km/h.
Kallistusviisteen enimmäisarvo rajoittaa tasoituskaarisarjalla tasoitetun kaarteen kallistuksen 25 mm:n.
Ympyränkaaren säteen R ollessa pienempi kuin 300 m, siihen liittyvän klotoidin kiskot on esitaivutettava. Esitaivutetut kiskot on tilattava ulkomailta.

Klotoidin käyttö siirtymäkaarena

Pikaraitiotiellä siirtymäkaarena käytetään klotoidia, jolle pätee

Kaava 4.

Jossa Ln on klotoidin pituus suoralta pisteeseen n, Rn klotoidin säde pisteessä n ja A klotoidin parametri.

Klotoidin pituus merkitään Lk.

Kallistamattomassa raiteessa siirtymäkaaren pituus mitoitetaan nykäyksen perusteella.

Kallistetussa raiteessa siirtymäkaaren pituus mitoitetaan nykäyksen ja kallistusviisteen perusteella. Pidemmän siirtymäkaaren antava laskentatapa on määräävä.

Tasoituskaarisarjan käyttö siirtymäkaarena

Raitioteiden siirtymäkaaret toteutetaan tasoituskaarina, jotka koostuvat tasoitusjaksoista. Tasoitujaksoista johtuen kaarteen pääkaaren säde jää pienemmäksi kuin vastaavan suorien osuuksien väliin piirretyn tasasäteisen kaaren säde. Lisäksi tasoitettu kaarre leikkaa kulman sisempää kuin vastaava tasasäteinen kaari, ja kaarre ulottuu tasoitusjaksojen takia pidemmälle suoran suuntaan. Mittojen erot tasoitetun ja tasoittamattoman kaaren välillä kasvavat kaaren säteen pienentyessä. Tasasäteisen kaaren ja tasoitetun kaaren ero on havaittavissa kuvasta 11.

Tasoituskaaret toteutetaan sarjana vakiosäteisiä kaaria eli tasoitusjaksoina. Käytettävä sarja valitaan kahdesta vaihtoehdosta pääkaaren säteestä riippuen ja sarjasta käytetään yleensä sen verran jaksoja, että päästään lähelle pääkaaren sädettä. Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty tasoituskaarteiden tasoitusjaksot ja niiden pituudet eri käyttötapauksissa.

Kulmamuutos0,5°
R(m)250,5150,570,540,530,525,5
L(m)2,1862,6272,4612,1212,1292,225
Taulukko 3. Tasoituskaarien tasoitusjaksot, kun R < 50 m.
Kulmamuutos0,5°1,5°
R(m)250,5150,5100,570,5
L(m)2,1862,6272,6312,121
Taulukko 4. Tasoituskaarien tasoitusjaksot, kun R > 50 m.

Kuva 4 havainnollistaa tasoituskaarissa käytettäviä tasoitusjaksoja ja vakiosäteisen sekä tasoitetun kaaren mittojen eroja. Kuvassa on 90 asteen tasasäteisen kaaren ja tasoitetun kaaren ero 25 metrin kaarresäteellä. Ero kasvaa säteen pienentyessä.

Kuvassa tasasäteinen kaari on piirretty punaisella katkoviivalla (kaaren pituus on 39,271 metriä). Sinisellä on piirretty eripituiset tasoitusjaksot sekä pääkaaren tasoitettu kaari (kaaren pituus on 30,543 metriä). Sivusiirtymän ero on 0,260 m.

Kuva 4. 90 asteen tasasäteisen kaaren (ilman siirtymäkaarta) ja tasoitetun kaaren ero 25 metrin kaar-resäteellä.

Nykäys

Nykäyksen arvo lasketaan

Kaava 5.

Jossa C on nykäys yksikössä m/s3, vnopeus yksikössä km/h, Δaqsivuttaiskiihtyvyyden muutos siirtymäkaaren pituudella ja LDkallistusviisteen pituus. Suurin sallittu nykäys Cmax on 0,67 m/s3.

Kallistusviiste

Kallistusviisteeksi kutsutaan aluetta, jolle raiteen kallistus eli ulkokiskon ylikorotus tehdään. Kohtaa, jossa raiteen kallistus on pienimmillään, kutsutaan kallistusviisteen aluksi, ja kohtaa, jossa se on suurimmillaan, kutsutaan kallistusviisteen lopuksi.

Kallistusviisteen enimmäisjyrkkyys 1/n [m-1] lasketaan

Kaava 6. Kallistusviisteen jyrkkyys, minimiarvo

Jossa ΔD on kiskon korotuksen muutos [mm], LD kallistusviisteen pituus [m], ja ve suunnittelunopeus yksikössä km/h. Kallistusviisteen enimmäisjyrkkyys on 1:500.

Poikkeustapauksissa kallistusviiste voi olla jyrkempi. Lupa-arvo lasketaan kaavan 7 mukaisesti.

Kaava 7. Kallistusviisteen jyrkkyys, lupa-arvo

Suurin sallittu kallistusviisteen arvo on 1:250.

NopeusVähimmäisarvoLupa-arvo
201:5001:250
301:500 1:300
401:560 1:400
501:7001:500
601:8401:600
701:9801:700
Taulukko 5. Kallistusviisteen arvot nopeuden mukaan.

Kallistusviisteen perusteella määräytyvä vähimmäispituus lR [m] lasketaan kaavan 8 mukaisesti.

Kaava 8. Siirtymäkaaren pituus kallistusviisteen perusteella

Taulukkoon 6 on laskettu siirtymäkaarien pituuksia eräille tavallisimmille liikennöintinopeuksille ja kallistuksen arvoille, olettaen kaarteen sivuttaiskiihtyvyyden olevan enimmäisarvon aq= 0.65 m/s2 mukainen.

Nopeus(km/h)
Raiteen kal-
listus (mm)
1520304050607080
06,06,08,110,813,516,218,921,6
56,0 6,0 8,110,8 13,5 16,2 18,9 21,6
10 6,0 6,0 8,1 10,8 13,5 16,2 18,9 21,6
15 6,0 6,0 8,1 10,8 13,5 16,2 18,9 21,6
20 6,0 6,0 8,411,214,016,819,622,4
25 6,0 7,0 10,514,017,521,024,528,0
306,38,412,616,821,025,229,433,6
357,49,814,719,624,529,434,339,2
408,411,216,822,428,033,639,244,8
459,512,618,925,231,537,844,150,4
5010,514,021,028,035,042,049,056,0
5511,615,423,130,838,546,253,961,6
6012,616,825,233,642,050,458,867,2
6513,718,227,336,445,554,663,772,8
7014,719,629,439,249,058,868,678,4
Taulukko 6. Sivuttaiskiihtyvyyden perusteella lasketut kaarresäteet nopeuden ja kallistuksen mukaan.

Siirtymä kaarelle ilman siirtymäkaaria

Siirtymäkaari voidaan jättää pois, mikäli raiteen kallistus ei muutu ympyränkaarien välillä ja ehdot täyttyvät:

Kaava 9.

Jossa kaarevuuden erotus Δk [1/m] on:

Kaava 10.

jossa

Suoralta kaarteelle siirtyessä r1 = ∞, jolloin 1000/r1 = 0. Tällöin kaava yksinkertaistuu muotoon:

Kaava 11.

Jossa tehollisen siirtymäpituuden lv arvona käytetään 6 m. Vähimmäiskaarresäteet, joilla siirtymäkaarien jättäminen pois on sallittua siirryttäessä suoralta kaarelle, on esitetty taulukossa 3.

Nopeus (km/h)
1520304050607080
3548144342667115218292730
Taulukko 7. Kaarresäteet, joilla suora-kaari-siirtymä ilman siirtymäkaarta on sallittu

Siirtymäkaaren aiheuttaman kaaren sivusiirtymän laskenta

Siirtymäkaaren aiheuttama sivusiirtymä kaareen on tarpeen laskea, mikäli raitiotien geometriaa suunnitellaan työkaluilla, jotka eivät mahdollista siirtymäkaaren geometrialaskentaa.

Siirtymän suuruuteen d vaikuttaa siirtymäkaaren pituus Lk ja kaarteen kaarresäde R kaavan 12 mukaisesti. Siirtymä on havainnollistettu kuvassa 5.

Kaava 12.  Siirtymäkaaren aiheuttama kaaren sivusiirtymä

Siirtymäkaaren pituus jakautuu kuvan 5 mukaisesti siirtymässä suoralta kaarelle tasan kaaren ja suoran välillä.

Kuva 5. Siirtymäkaaren aiheuttama ympyränkaaren sivusiirtymä.

Radan tasaus

Radan tasaus koostuu suorista kallistusjaksoista. Kallistusjaksojen väliset siirtymät toteutetaan ympyräkaaren muotoisilla pyöristyskaarilla.

Raiteiden keskinäinen asema korkeussuunnassa

Raiteiden ksk asetetaan lähtökohtaisesti keskenään samaan tasoon, ellei ympäristö edellytä tästä poikkeamista.

Kuva 6. Radan tasausten keskinäinen suhde

Kun kallistettu kaksi- tai useampiraiteinen rata risteää kadun kanssa, raiteiden tasausten keskinäinen asema on sovitettava kaartessa siten, että raiteiden kulkupintojen tasot osuvat samaan tasoon. Ylityksien tasausten ja kallistusten suunnittelussa on huomioitava kohdan luvun Raitiotien rakenteet kohdan Suljetun ratarakenteen päällysteen muotoilu vaatimukset.

Kuva 7. Radan tasausten keskinäinen suhde kallistetun raiteen

Kallistusjakson pituuskaltevuus

Kallistusjakson pituuskaltevuuksien vähimmäis- ja enimmäisarvot on luetteloitu taulukossa 8.

Raitiotie (pika)Kaupunkiraitiotie
MaksimiLupa-arvoMaksimiLupa-arvo
Linjalla4 %6 %5 %6 %
Vaihteen alueella2 %3 %2 %2 %
Pysäkeillä 2 % 4 % 2 % 4 %
Varikoilla0,50 %
Taulukko 8. Radan pituuskaltevuuden enimmäis- ja lupa-arvot

Kallistusjaksoilla on myös vähimmäispituuskaltevuus kiskouran kuivatuksen takaamiseksi, kun raitiotien päällysrakenne edellyttää kiskouran kuivatusta. Kiskouran kuivatusperiaatteet on selostettu luvussa Raitiotien rakenteet kohdassa Radan kuivatus. Vähimmäispituuskaltevuudet ovat on esitetty taulukossa 9.

 MinimiarvoLupa-arvo
Pituuskaltevuus katulinjalla0,70 %0,30 %
Taulukko 9. Radan vähimmäiskaltevuus

Kallistusjaksoilla on myös vähimmäispituuskaltevuus kiskouran kuivatuksen takaamiseksi, kun raitiotien päällysrakenne edellyttää kiskouran kuivatusta. Kiskouran kuivatusperiaatteet on selostettu kohdassa x. Vähimmäispituuskaltevuudet on esitetty taulukossa 10.

 MinimiarvoLupa-arvo
Pituuskaltevuus katulinjalla0,70 %0,30 %
Taulukko 10. Radan vähimmäiskaltevuus katualueella

Pyöristyssäde

Pyöristyskaaren vähimmäissäde määräytyy kaavan 14 mukaisesti.

Kaava 14. Pyöristyskaaren vähimmäissäde.

Jossa R on pyöristyskaaren säde metreissä ja V liikennöintinopeus yksikössä km/h. Pyöristyskaaren säteen tulee kuitenkin olla vähintään 1000 m.

Pyöristyskaaren säteen lupa-arvo määräytyy kaavan 15 mukaisesti.

Kaava 15. Pyöristyskaaren lupa-arvo.
Pyöristyskaaren säde
NopeusVähimmäisarvo (m)Lupa-arvo (m)
20625300
30625300
40640400
501000625
601440900
7019601225
Taulukko 11. Pyöristyskaaren säde.

Pyöristyskaaren sijoittaminen kallistusviisteen kohdalle

Kaltevuustaitteen sijoittamista kallistusviisteen kohdalle tulee lähtökohtaisesti välttää, sillä kallistuksen ja pystysuuntaisen taitteen yhdistelmässä vaunun kiertojäykkyys saa vaunun kuorman jakautumaan epätasaisesti pyörien välillä, joka aiheuttaa suistumisriskin.

Toistuvasta epätasaisesta kuormittumisesta johtuva kiertyminen aiheuttaa myös vaunun rakenteen väsymistä, joka lyhentää vaunun elinikää.

Mikäli taitteen sijoittamista kallistusviisteen kohdalle ei voida välttää, tulee pyöristyskaaren säteen ra täyttää kaavan 16 ehdot.

Kaava 16. Pystytaitteen pyöristyksen vähimmäissäde kallistusviisteen kohdalla

Jossa ve on suunnittelunopeus. Kallistusviisteen jakajan n laskentatapa on esitetty kohdassa x.

Pyöristyskaaren säteen tulee kuitenkin olla vähintään 625 m (arvo sovitettava kaluston ominaisuuksiin).

Pystytaitteen pyöristyksen vähimmäissäteitä kallistusviisteen kohdalla on esitetty taulukossa 12.

Kallistusviiste / Nopeus (km/h)15203040506070
1:250625625
1:300625625900
1:350625625771
1:4006256256251600
1:4506256256251422
1:50062562562512802500
1:600625625625106720833600
1:700625625625914178630864900
1:800625625625800156327004288
1:900625625625711138924003811
1:1000625625625640125021603430
1:1200625625625625104218002858
1:140062562562562589315432450
1:160062562562562578113502144
1:180062562562562569412001906
1:200062562562562562510801715
Taulukko 12. Pystypyöristyksen vähimmäissäde nopeuden ja kallistusviisteen mukaan.

Pystytaite vaihteen kohdalla

Vaihteita ei saa sijoittaa pyöristyskaaren kohdalle.

Pystytaite pysäkin kohdalla

Pysäkillä pyöristyskaaren minimiarvo on 3500 m. Lupa-arvo on 1500 m.

Minimiarvoa pienemmillä pyöristyssäteillä tulee selvittää pyöristyksen vaikutus laiturin korkeuteen suhteessa KSK-tasoon. Pyöristys muuttaa ovien suhteellista asemaa KSK-tasoon nähden, jolloin tulee varmistaa, että ovilla on riittävä aukeamistila ja ettei tasoero raitiovaunun ovenkynnyksen ja laiturin välillä muodostu liian suureksi.

Pystygeometrian elementtien vähimmäispituus

Pystygeometrian elementtien vähimmäispituus lasketaan kaavan 17 mukaisesti.

Kaava 17. Pystygeometrian elementin minimipituus

Jossa L on elementin pituus (m) ja V liikennöintinopeus (km/h). Pystygeometrian elementin pituuden vähimmäispituus on 12 m.

NopeusVähimmäispituus
2012,00
3012,50
4016,67
5020,83
6025,00
7029,17
Taulukko 13. Pystygeometrian elementin vähimmäispituus

Vaihteet ja raideristeykset

Vaihteet ja raideristeykset

Vaihde on mekaaninen laite, jolla vaunu ohjataan poikkeavalle tai suoraan menevälle raideosalle, ja joka yhdistää eri suunnista tulevat raiteet.

Raideristeys on raiteen ylittävä, ristikoista koostuva risteysosa.

Yksinkertainen vaihde, joka on eniten käytetty vaihdetyyppi, koostuu kielisovituksesta ja risteyksestä.

Vaihteen osat on esitetty kuvissa 8 ja 9.

Kuva 8. Vaihteen osat

Vaihteen ajosuunta merkitään kuvan 10 mukaan.

Kuva 9. Vaihteen ajosuunnat.

Vaihteen risteyssuhde on merkitty symbolillaα.

Vaihteiden merkintä

Vaihteiden nimeäminen noudattaa seuraavaa kaavaa:

VaihdetyyppiVaihteen kiskoprofiiliVaihteen kielisovituksen kaarresädeKiskon kallistusVaihteen risteyssuhdeVaihteen kätisyys
YV60R1100 1:6,154O
YV49E125P1:4V

Vaihteen kiskoprofiili ilmoittaa vaihteen liitoskiskojen kiskoprofiilin.

Vaihteen kielisovituksen kaarresäde ilmoittaa poikkeavan suunnan kaarresäteen.

Kiskon kallistuksen puuttuminen merkitään, mikäli vaihteesta on olemassa versioita sekä kiskon kallistuksella että ilman kiskon kallistusta

Vaihteen risteyssuhde ilmoittaa vaihteen erkaneman jyrkkyyden matemaattisen pisteen suhteen muodossa y/x.

Kuva 10. Vaihteen risteyssuhde

Vaihteen kätisyys ilmoitetaan suhteessa vastavaihdesuuntaan.

Vaihdetyypit

Vaihdetyypit ja näiden lyhenteet on lueteltu alla.

Yksinkertainen vaihde YV, oikea

Yksinkertainen vaihde YV, vasen

Sisäkaarrevaihde SKV

Ulkokaarrevaihde UKV

Tasapuolinen vaihde TYV

Yksipuolinen risteysvaihde YRV

Kaksipuolinen risteysvaihde KRV

Raideristeys eli ristikko on kahden tai useamman raiteen risteyskohta. Raideristeyksen kertaluku määräytyy risteävien raiteiden lukumäärän perusteella.

Yksinkertainen raideristeys RR

Kaksinkertainen raideristeys

Vaihteen kielisovitus

Vaihteen kohdalla on oltava suoraa rataa kielisovituksista ja etujatkoksista muodostuvan ns. vaihteen kielisovituksen pituuden (L) verran, mikä on esitetty kuvassa 11.

Kuva 11. Kielisovituksen mittoja

Vaihteiden kielisovituksia tehdään pääsääntöisesti 50 ja 100 metrin säteellä. Mitoituksen lähtökohtana tulee olla aina mahdollisimman suuri säde matkustusmukavuuden takaamiseksi. Kielisovituksen jälkeen kaartuva rata sovitetaan kielisovituksen säteeseen siirtymäkaaren avulla. Yleisimmin käytössä olevat vaihdetyypit ja niiden kielisovituksien pituudet on esitetty taulukossa 14.

Poikkeavan raiteen kaarresäde R (m)VaihdetyyppiKielisovituksen pituus L (m)
25 (varikoilla)YV 60 R1 – 255,45
25 (varikolla)YV49 E1-256,454
50YV 60 R1 – 505,95
50YV 49 E1-505,65
100YV 60 R1 – 1007,8
Taulukko 14. Raitiotievaihteiden kielisovitusten pituuksia.

Urakiskovaihteiden risteyskappale

Risteyskappale on vaihteessa tai raideristeyksessä osa, jossa eri kulkusuuntien kulkupinnat kohtaavat ja pyörän kantopinta vaihtuu. Risteyskappaleen kiskon kantopintaan aiheuttaman epäjatkuvuuskohdan takia risteyskappaleen yli ajaminen aiheuttaa usein tuntuvan ja kuuluvan kolahduksen.

Raitiotiellä käytettävät vaihteet ja raideristikot jakautuvat syvä- ja matalauraisiin vaunun pyörien risteyskappaleessa käyttämän kantopinnan mukaan.

Syväuraisessa vaihteessa tai raideristeyksessä raitiovaunun pyörä kulkee ristikosta kulkupinnan kannattelemana. Syväuraisen vaihteen kriittinen risteyskulma α riippuu käytettävästä pyörän leveydestä. Kriittiset risteyskulmat pääkaupunkiseudun raitioteillä käytetyille pyörille on esitetty taulukossa 15.

Pyörän leveys (mm)Risteyskulma α (°)
9518
10522
Taulukko 15. Kriittiset risteyskulmat eri pyörän leveyksille

Matalauraisessa vaihteessa tai raideristeyksessä risteyskulma α on suurempi kuin kriittinen risteyskulma, jolloin raitovaunun pyörän on kuljettava risteyksen läpi pyörän laipan kannattelemana. Matalauraisen vaihteen läpi ajavan raitiovaunun tuottaman melun ja tärinän, sekä kalustoon kohdistuvien voimien takia matalauraisissa vaihteissa sallittu ajonopeus on sekä suoralla että poikkeavalla suunnalla 10 km/h.

Alhaisen nopeuden ja suurten melu- ja tärinähaittojen vuoksi matalauraisia vaihteita tulee lähtökohtaisesti välttää.

Vignoles-vaihteiden vastakiskosovitus

Vignoles-vaihteessa raitiovaunun kulun ohjaukseen tarvitaan urakiskon uralaipan puuttuessa siipikiskot. Sisempien siipikiskojen, kärkikiskojen ja kärkikappaleen kokonaisuutta kutsutaan risteykseksi. Yhdessä ulompien siipikiskojen kanssa ne muodostavat vastakiskosovituksen.

Kuva 12. Risteys ja vastakiskosovitus

Vaihteiden sijoittelu

Vaihteet pyritään sijoittamaan kohtiin, joissa raitiovaunun nopeus on hidas, esimerkiksi katualueella risteyksiin. Vaihteiden sijoittamisessa tulee huomioida myös niiden meluvaikutus. 

Vaihteen keskeisin osa on kielisovitus. Vaihteen kohdalla on oltava suoraa rataa kielisovituksista ja etujatkoksista muodostuvan ns. vaihteen kielisovituksen pituuden (L) verran. Vaihteiden kielisovitukset tulee pyrkiä sijoittamaan ajoneuvoliikenteen käyttämien alueiden ulkopuolelle toimintavarmuuden takaamiseksi. Vaihteeseen kulkeutuva lika voi haitata vaihteen toimintaa ja esimerkiksi estää vaihteen lukittumisen. Vastavaihteita ei lähtökohtaisesti tulisi sijoittaa muun liikenteen sekaan.

Suojateiden liukkaudentorjuntaan käytettävän sepelin kulkeutuminen kielisovitukseen edellyttää talvella tehostettua puhtaanapitoa. Kielisovitusten ja risteyskappaleen suurten teräspintojen aiheuttaman liukastumisvaaran takia kielisovituksia ja risteyskappaleita ei tulisi sijoittaa suojateiden kohdalle.

Kaarrelevitysten takia vaihteita ei tule sijoittaa pysäkkialueelle tai 15 m lähemmäs pysäkkiä.

Vaihteita ei saa lähtökohtaisesti sijoittaa pystygeometrian pyöristyskaaren kohdalle. Lupa-arvo pystypyöristykselle vaihteen kohdalla on 5000 m.

Kaupunkiraitioteillä voidaan käyttää venytettyä kielisovitusta vaihteen sijoittelun helpottamiseksi.

Vaihteiden ja raideristeyksien mitoitus

Vaihteissa sallittu ajonopeus riippuu vaihteessa käytettävästä kulkupinnasta (matala- vai syväurainen vaihde), kulkusuuntien geometriasta (suora vai kääntyvä suunta, näiden kaarresäteet), vaihteen ohjausmenetelmästä (opastimellinen lukittava, lukittava, ei lukittava), ajosuunnasta (myötä- vai vastavaihde) ja myötävaihteeseen ajettaessa siitä onko vaihde käännetty auki vai ajetaanko se auki.

Vaihteen rakenteen salliessa, voidaan myötävaihteeseen ajaessa kääntää vaihde ajamalla suljettuun kielisovitukseen, jolloin vaunu pakottaa kielisovituksen auki. Tätä kutsutaan aukiajoksi.

Raitiotievaihteiden valinnassa tulee huomioida erilaisten vaihteiden vaikutus raitiotien läpiajonopeuteen. Läpiajonopeus vaikuttaa muun muassa raitiotien sujuvuuteen ja raiteenvaihtopaikkojen käytettävyyteen.

Maksiminopeus käytännössä
MyötävaihdeVastavaihde
Suoran suuntaanPoikkeavalleSuoran suuntaanPoikkeavalle
Vaihde oikeassa asennossaAjo aukiVaihde oikeassa asennossa Ajo auki
SyväurainenLukittuna ja opastimellaR=100
R=50
R=25
7010*30
20
15
10*7030
20
15
Ei lukittunaR=100
R=50
R=25
15**1515
15
15
151515
15
15
MatalaurainenLukittuna ja opastimella R=100
R=50
R=25
1010*10
10
10
10*1010
10
10
Ei lukittuna R=100
R=50
R=25
101010
10
10
10
10
10
1010
10
10
Raideristeys, syväurainen***ei rajoita*** ei rajoita*** ei rajoita*** ei rajoita*** ei rajoita*** ei rajoita***
Raideristeys, vähintään 1 risteyskappaleista matalaurainen101010101010
Taulukko 16. Raitiotievaihteiden läpiajonopeudet.
Tekninen maksimi
MyötävaihdeVastavaihde
Suoran suuntaanPoikkeavalleSuoran suuntaanPoikkeavalle
Vaihde oikeassa asennossaAjo aukiVaihde oikeassa asennossa Ajo auki
SyväurainenLukittuna ja opastimellaR=100
R=50
R=25
7010*30
20
15
10*7030
20
15
Ei lukittunaR=100
R=50
R=25
70**1530**
20**
15
151515
15
15
MatalaurainenLukittuna ja opastimella R=100
R=50
R=25
151010
10
10
10*1515
15
15
Ei lukittuna R=100
R=50
R=25
151515
15
15
15
15
15
1515
15
15
Raideristeys, syväurainen***ei rajoita*** ei rajoita*** ei rajoita*** ei rajoita*** ei rajoita*** ei rajoita***
Raideristeys, vähintään 1 risteyskappaleista matalaurainen101010101010
Taulukko 17. Raitiotievaihteiden läpiajonopeudet.

Rajamerkki

Vaihteen rajamerkki merkitsee kohdan, jossa vaihteen suoran ja kääntyvän suunnan aukean tilan ulottumat kohtaavat.

Kuva 13. Rajamerkki